Obsah

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNY

 

1. Do tělocvičny mají přístup žáci a cvičenci pouze za doprovodu učitele nebo vedoucího.

2. Vstup do tělocvičny je povolen pouze po přezutí do obuvi, která za sebou nezanechává stopy.

3. Tělocvičné nářadí lze používat na přímý pokyn učitele nebo vedoucího, kteří jsou povinni zajistit přiměřenou bezpečnost a záchranu při cvičení. Před použitím jakéhokoli vybavení tělocvičny musí být ze strany pedagogického nebo jiného pracovníka provedena vizuální kontrola stavu zařízení nebo vybavení. Každý úraz žáka nebo učitele musí být hlášen řediteli školy a zapsán do knihy úrazů, případně o něm musí být sepsán zápis. Škola nenese odpovědnost za úrazy, které se stanou v mimoškolní činnosti organizované jinými subjekty.

4. Škody v tělocvičně, na nářadí nebo v šatnách a sprchách vzniklé v době cvičení se musí neprodleně hlásit správci tělocvičny nebo panu školníkovi.

Cvičební hodina musí být organizována tak, aby na jejím konci bylo dost času na úklid tělocvičny a k řádnému uložení cvičebního nářadí a náčiní na stanovené místo do nářaďovny!!!

5. Využívání tělocvičny je stanoveno rozvrhem, který schvaluje ředitel školy.

6. Je zakázáno uzlovat lana určená ke šplhání a řemeny u gymnastických kruhů.

7. Vyučující po ukončení hodiny ověří dotazem, zda se nikomu během hodiny nepřihodilo nějaké zranění.

8. Vedoucí mimoškolních činností jsou povinni při příchodu a odchodu zapsat svoji přítomnost do deníku a zaznamenat případné zjištěné závady. Vstup do školy je řešen vlastním odemčením (uzamčením) vchodových dveří. Budova je střežena zabezpečovacím zařízením a kamerovým systémem.

9. Všichni mimoškolní cvičenci musí rovněž dodržovat stanovený čas cvičení. Ke škole přicházejí 15 min. před zahájením cvičení a po skončení ihned opouští budovu. V šatnách a sprchách udržují pořádek, šetří teplou vodou.

11. V tělocvičně a je zakázána konzumace jídla a pití. V přilehlých prostorách není povoleno kouření a konzumace alkoholu.

12. Sálovou kopanou je možno hrát pouze s míči určenými pro sálovou kopanou (zodpovídá vedoucí)!!!

13. Na chodbu je zakázáno vjíždět s koly.

14. V případě opakovaného porušení provozního řádu budou účastníci vykázáni z tělocvičny a ukončen pronájem.

15. Během prázdnin bude tělocvična přístupná (po telefonické domluvě). Je nutno počítat s útlumovým režimem při vytápění.

16. Pronájem tělocvičny - 200 Kč / 60 min. Ceny jsou smluvní.

17. Za provoz tělocvičny a ostatních prostor je odpovědná p. učitelka R. Odehnalová

 

Tento řád nabývá účinnost 1. ledna 2022                  

V Budišově  1. 1. 2022

Mgr. Milan Procházka

                             ředitel školy

Rozpis tělocvičny:

2022-2023