Obsah

Vzdělávání 2VZDĚLÁVÁNÍ 2 - BUDIŠOV - 2018 - 2020

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010148

Schválená dotace: 1 041 543,00 Kč

Harmonogram realizace projektu
Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2018
Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2020

Aktivity projektu jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

 

Šablony pro ZŠ

 

2.II/2 Školní asistent – personální podpora ZŠ
2.II/5 Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků
2.II/7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi
2.II/8 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ -čtenářská gramotnost
2.II/10 Tandemová výuka v ZŠ
2.II/12 Nové metody ve výuce v ZŠ - ICT
2.II/14 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ
2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
2.II/19 Projektový den ve škole
2.II/22 Komunitně osvětová setkávání
 
Šablony pro ŠD
2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD
2.V/8 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ŠD
2.V/11 Klub pro účastníky ŠD
2.V/12 Projektový den v ŠD
2.V/13 Projektový den mimo ŠD
 
ŠABLONY II