Obsah

Historie školy

Kdy v Budišově vznikla první škola, nelze přesně zjistit, ale pravděpodobně spolu s kostelem, tedy na konci 13. století. Nejstarší písemný záznam o budišovské škole je z roku 1662, kdy se o ní zmiňuje velkomeziříčský děkan Matěj Pavlovský ve zprávě zaslané biskupské konzistoři do Brna. Píše, že ji navštěvovalo pouze 12 dětí. O existenci školní budovy se dovídáme ze záznamu v „Purkrechtních lejstrech soudu v Budišově“― z roku 1678. Jde zřejmě o budovu staré školy, která byla za domem Kosteleckých.  Dne 2. června 1850 došlo ke katastrofě: v jednom domku vypukl požár a ten se posléze rozšířil i na školu, faru a kostel. Bylo tehdy zničeno celkem 30 obytných domů.

Stavba nové školní budovy byla pak dokončena roku 1853. Od školního roku 1900-1901 byla budišovská škola čtyřtřídní. Roku 1924 za správce školy Františka Honze (nastoupil roku 1909) byla škola rozšířena na pětitřídní a v témže roce se postavila další školní budova (stará pošta) s bytem pro správce školy a jednou třídou. Roku 1935 odchází správce školy František Honz do důchodu a po něm jako správce nastupuje budišovský rodák František Zejda (1897-1971).

Škola byla rozšířena o další třídu a stala se šestitřídní. Roku 1936 byla zřízena z bytu správce školy, který se přestěhoval do rodinného domku, první školní kuchyně, kde se žákyně učily vaření. František Zejda byl jako legionář penzionován až do roku 1945, kdy se opět stal řídicím učitelem na Obecné škole o pěti třídách. Za dobu války se počet tříd na Měšťanské škole rozšířil na sedm, nedostávalo se však vhodných místností pro vyučování.  Místnosti pro výuky nebyly však zdaleka všechny vyhovující, vyučovalo se v prvním poschodí Obecné školy, v budově bývalé pošty, v boční místnosti sokolovny a v přízemí hasičské budovy.

Ve školním roce 1940-1941 byla škola zredukována na pětitřídní a v Budišově vzniká první třída Měšťanské školy - škola nese název Hlavní škola. Měšťanská škola je umístěna v zámku. Mezitím ředitelství školy opět usiluje o vybudování nové školní budovy. 14. září 1947 slavnostním položením základního kamene se započalo se stavbou a 10. ledna 1951 se stěhuje měšťanská škola ze zámku do nové budovy. 28. října 1951 se u příležitosti státního svátku otevírá kulturní sál. V únoru 1952 během pololetních prázdnin se do budovy stěhuje i obecná škola.

 

Názvy školy:

měšťanská škola 1940–41
hlavní škola 1941–45
měšťanská škola +JUK
(jednoroční učební kurz)
1945–48
střední škola  1948–53
osmiletá střední škola 1953–60
základní devítiletá škola 1960–82
základní škola  1982–1992 (povinná osmiletá docházka)
základní škola  1992–dosud (povinná devítiletá docházka)

 

Od 1. září 1960 dostávají žáci učebnice a školní pomůcky zdarma. Toto rozhodnutí platí až do r. 1993. Od školního roku 1993–94 na příkaz MŠMT se nakupují sešity a školní pomůcky pouze pro žáky prvních tříd. Ostatní žáci si platí školní potřeby sami.

Školní kuchyně byla zřízena 1. března 1954. Od roku 1973 je zřízena školní družina.

Od roku 1968 se ruší pololetní prázdniny a zavádějí se jarní prázdniny.

V roce 2015 dochází k zásadní proměně školy. Jsou vyměněná okna a je zateplen plášť budovy i půdní prostory. Škola má novou barevnou fasádu.

 

Počty žáků (namátkově vybrané roky)

1948 – 213 žáků, 1950 – 206 žáků, 1959/60 – 350 žáků, 1972/73 – 327 žáků, 1978/79 – 414 žáků,

1986/87 – 373 žáků, 1994/95 – 278 žáků, 2002/03 – 277 žáků a 2012/2013 – 224 žáků.

 

                                       Použité zdroje: kronika školy
                                       Budišovský zpravodaj 3/2000 – Mgr. Miloslava Pospíšilová   

                                       Budišovský zpravodaj 4/2005– Mgr. Marie Bočková

 

 

Řídící učitelé a ředitelé školy

Jan Tvarůžek  
Františka Honz 1909 – 1934
František Zejda 1935 – 1940
Josef Pochop 1940 – 1949
Josef Zelinka 1949 – 1968
Antonín Nováček 1968 – 1971
František Smrček 1971 – 1974
Mgr. Milan Boček 1974 – 1983
Paed. Dr. Michal Scigiel 1983 – 1990
Mgr. Antonín Jaroš 1990 – 1999
Mgr. Miroslav Konečný 1999 – 2012
Mgr. Milan Procházka 2012 – 2024