Obsah

 

Základní škola Budišov příspěvková organizace, 675 03 Budišov 221

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Vypracovala:                                      Dagmar Abesková

Schválil:                                           Mgr. Milan Procházka, ředitel školy

Směrnice nabývá platnosti dne:          1.9.2023

Směrnice nabývá účinnosti dne:         1.9. 2023

 

 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu

s vyhláškou č. 107/2005 Sb. a vyhláškou 84/2005 Sb. vydávám jako statutární orgán školy

tuto směrnici.

 

1. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

Strávník má právo:

• stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona

• na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy

• na kulturní prostředí při stolování

• na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií

• na dostatek času pro konzumaci oběda

 

Strávník má povinnost:

• dodržovat vnitřní řád školní jídelny chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování

• řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga a pracovnice pro výdej stravy

• odnést po jídle použité nádobí, zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout židli

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:

• pedagogický pracovník zajišťující dohled nad žáky zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření

• žáci jsou ve vztahu k pracovnici pro výdej stravy a pedagogickému dohledu povinni dodržovat pravidla slušného chování

• dohlížející pedagog a pracovnice pro výdej stravy, která vydává stravu, jsou povinni respektovat práva žáků a zajišťovat jejich uplatňování

• vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti

 

2. Provoz školní jídelny, organizace činnosti

• Do školní jídelny a výdejny mají povolen vstup pouze žáci, strávníci a pracovníci školy v době stanovené pro výdej svačin a obědů.

• Před vstupem do školní jídelny si žáci řádně umyjí ruce a dodržují zásady hygieny.

• Výdej obědů pro žáky a pracovníky školy probíhá od 10.50 h. do 13.00 h. (podle rozvrhu).

• Cizí strávníci si vyzvedávají oběd ve školní jídelně od 11.00 h. do 12.00 h.

• Zákonný zástupce přihlašuje své dítě, resp. strávník se přihlašuje ke školnímu stravování na základě vyplněné přihlášky, která platí  po celou dobu školní docházky.

• Přihlášení ke stravování je platné podle uvedeného data zahájení a ukončení stravování.

• Pro ukončení stravování je nutné se ze stravování odhlásit.

• Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle vyhláška č. 107/2005.

• Věkové kategorie strávníků jsou: 7–10 let, 11–14 let, 15 a více let

• Strávníkům je po přihlášení ke stravování přiděleno uživatelské jméno a heslo k on-line portálu školní jídelny na objednávání a odhlašování stravy – www.strava.cz.

•  Strávníkům jsou přihlášeny obědy na všechny dny školního vyučování v následujícím měsíci, prostřednictvím online portálu školní jídelny lze den předem do 12.30 hod. zrušit objednávku. V den oběda již nelze oběd odhlásit.

• Úhrada za stravování se provádí za všechny objednané obědy.

• Úhrada za stravování se hradí zejména bankovním převodem. Platba je provedena inkasem z účtu za všechny přihlášené obědy v daném měsíci.

• Strávníci, kteří platí obědy v hotovosti hradí zálohu na stravné do 15.dne v kalendářním měsíci.

• Ceny a normy podávaného jídla se řídí předpisy o školním stravování.

• Kontakt na kancelář školní jídelny 606 074 936.

• Jídlo se vydává pouze po předložení čipového žetonu, který si zakoupí při přihlášení k stravování.

• Při ztrátě, nebo zapomenutí čipového žetonu v den výdeje stravy, nahlásí strávník své jméno při výdeji stravy, kde je objednávka ověřena, resp. vydán oběd.

• Žák má nárok na dotovanou stravu (cena pořizovacích surovin) pouze při pobytu ve škole a pouze v první den onemocnění.

• Zaměstnancům školy je za sníženou úhradu (cena pořizovacích surovin) poskytován jeden oběd v kalendářním dni, pokud vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě.

• Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání, jsou pouze vybídnuti k ochutnání.

• Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

• Žáci, strávníci si mohou ovoce a zeleninu, kterou nezkonzumují v jídelně, odnést z jídelny.

Žáci, kteří zůstávají ve školní družině, si mohou pod dohledem paní vychovatelky tyto

potraviny uschovat pro odpolední svačinu.

• Jídelní lístek se vyvěšuje ve školní jídelně, na nástěnce ve škole, na stránkách školy a na portále školního stravování www.stava. cz.

 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

• Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu školní jídelny.

• K zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určen pedagogický dohled (vychovatelky ŠD u žáků svých oddělení), který dbá o bezpečnost strávníků, organizuje odběr stravy a dohlíží na čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy.

• Pedagogický dohled dbá na bezpečnost žáků. Při znečištění podlahy, stolu upozorní na tuto skutečnost pracovnici kuchyně, která provede úklid. Běžný úklid během provozní doby zajišťuje v jídelně pracovnice pro výdej stravy, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem.

• Úklid po skončení provozní doby zajišťuje pracovnice, k tomu určená.

• Žáci dodržují ve školní jídelně zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu.

• Každou nehodu, poranění, úraz či zdravotní indispozici ve školní jídelně žáci okamžitě hlásí pedagogickému dohledu, který poskytne potřebnou péči.

• Žáci se ve školní jídelně chovají způsobem, který vylučuje jakékoliv projevy ponižování nebo ubližování (zejména vůči žákům mladším a slabším).

 

4. Pravidla pro zacházení s majetkem ve školní jídelně

• Žáci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním.

• Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny.

• Žáci oznámí zjištěné závady školního majetku pedagogickému dohledu ve školní jídelně.

• Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák svévolně, je povinen jeho zákonný zástupce uhradit nebo zajistit opravu.

 

5. Stanovení kalkulace ceny oběda

• Stanovení kalkulace ceny oběda pro jednotlivé skupiny strávníků jsou uvedeny v příloze tohoto vnitřního řádu školní jídelny.

 

6. Závěrečná ustanovení

• Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: ředitel školy a vedoucí školní jídelny.

• O kontrolách provádí písemné záznamy.

• Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.

• Zaměstnanci byli seznámeni se směrnicí na pracovní poradě dne 282.8.2023

 

V Budišově dne: 28.8. 2023

 

Ředitel školy:  Mgr. Milan Procházka

 

Základní škola Budišov, příspěvková organizace, 675 03 Budišov 221