Obsah

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

                                           

PŘI  ZÁKLADNÍ ŠKOLE BUDIŠOV 221

 

 1. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků v den, kdy jsou přítomni ve škole. Školní jídelna zajišťuje závodní stravování zaměstnancům školy dle platných předpisů o závodním stravování/nařízení vlády č.137 ze dne 16.listopadu 1989.
 2. Zaměstnanci, kteří využívají závodní stravování, mají nárok na oběd po odpracování nejméně 3 hodin, v době omluvené absence se oběd neposkytuje, pouze za plnou cenu.
 3. Odnášení obědů v jídlonosičích pouze ve výjimečných případech.
 4. Obědy se vydávají v době od  11.00 hod do 11.30 hod.

                                                      11.50 hod.do 13.00 hod.

 Do jídlonosičů se obědy vydávají pouze v první den nemoci

  v době od 11.30 - 11.50 hod

                 

 1. Žáci mohou jít obědvat pouze v případě, že je na jídelně zajištěn dozor určený ředitelem školy.
 2. Obědy jsou vydávány po předchozím přihlášení na základě přidělených  čipů. Veškeré změny (přihlášky, odhlášky) se provádí elektronicky přes internet (www.strava.cz) vždy do 12.30 hod. předchozího dne.
 3. Jídelní lístek je zveřejněn na internetových stránkách školy, také na www.strava.cz  a vyvěšen na nástěnkách.
 4. Za čistotu a pořádek během vydávání obědů zodpovídají pracovnice školní kuchyně. V případě znečištění jídelny jsou žáci povinni toto neprodleně oznámit dozoru nebo pracovnicím v kuchyni, aby nedošlo k úrazu. Celkový úklid ŠJ provádí uklízečka, které příslušná plocha náleží. Za čistotu a pořádek zodpovídá vedoucí ŠJ.
 5. Strávníkům není dovoleno odnášet zbytky potravin ze školní jídelny. 
 6. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného oběda a vráceni k dojídání.
 7. Žáci jsou povinni chovat se na jídelně slušně a ohleduplně, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a byl zajištěn plynulý výdej obědů. Během celé určené doby výdeje - zodpovídá určený dozor.
 8. Nádobí, které se rozbije neopatrným zacházením, každý strávník zaplatí. Cena nádobí je uvedena na nástěnce a bude aktualizovaná dle skutečné ceny podle nákupu.

 

vedoucí ŠJ: Abesková Dagmar                                       

 

V Budišově dne  1.9.2023                                  Mgr. Milan Procházka

                                                                                      ředitel školy