Obsah

Provozní řád

1.   

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků v den, kdy jsou přítomni ve škole.Školní jídelna zajišťuje závodní stravování zaměstnancům školy dle platných předpisů o závodním stravování/nařízení vlády č.137 ze dne 16.listopadu 1989.


2.   

Zaměstnanci,kteří využívají závodní stravování,mají nárok na oběd po odpracování nejméně 3 hodin, v době omluvené absence se oběd neposkytuje, pouze za plnou cenu.


3.   

Odnášení obědů v jídlonosičích pouze ve vyjímečných případech.


4.   

Obědy se vydávají v době od 11.00 hod do 11.30 hod. 
                                           od 11.50 hod.do 13.00 hod.
5.  

Do jídlonosičů se obědy vydávají pouze v první den nemoci žáka v době
     od 10.45 - 11.00 hod
     od 13.00 - 13.15 hod.   


6.   

Žáci mohou jít obědvat pouze v případě, že je na jídelně zajištěn dozor určený ředitelem školy.


7.   

Obědy jsou vydávány po předchozím přihlášení na základě seznamů vyhotovených vedoucí školní jídelny.Veškeré změny/přihlášky, odhlášky/se provádí do sešitu ,vždy jeden den předem.


8.   

Jídelní lístek je zveřejněn na internetových stránkách školy a vyvěšen na nástěnkách.


9.   

Za čistotu a pořádek během vydávání obědů zodpovídají pracovnice školní kuchyně. V případě znečištění jídelny jsou žáci povinni toto neprodleně oznámit dohledu nebo pracovnicím v kuchyni, aby nedošlo k úrazu. Celkový úklid ŠJ provádí uklízečka, které příslušná plocha náleží. Za čistotu a pořádek zodpovídá vedoucí ŠJ.


10.   

Strávníkům není dovoleno odnášet zbytky potravin ze školní jídelny. 


11.   

Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného oběda a vráceni k dojídání.


12.   

Žáci jsou povinni chovat se na jídelně slušně a ohleduplně, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a byl zajištěn plynulý výdej obědů.Během celé určené doby výdeje - zodpovídá určený dohled.


13.   

Nádobí, které se rozbije neopatrným zacházením, každý strávník zaplatí.Cena nádobí bude uvedena na nástěnce a bude aktualizovaná dle skutečné ceny podle nákupu.

vedoucí ŠJ: Abesková Dagmar                                        

V Budišově dne 28.8. 2022                               

Mgr. Milan Procházka
 ředitel školy


•    Školní jídelna zajišťuje stravování žáků v den, kdy jsou přítomni ve škole.
•    Obědy se platí při přihlášení žáka hotově u vedoucí jídelny, následující
•    měsíc nejdéle do 5. kalendářního dne, nebude-li zaplaceno, bude žák odhlášen.
•    Obědy se vydávají v době od 11.00 hod do 11.30 hod 
•    11.50 hod.do 13.00 hod..                                                   
•    Do jídlonosičů se obědy vydávají pouze v první den nemoci žáka v době
     od 10.45 - 11.00 hod
     od13.00 - 13.15 hod    
•    Žáci mohou jít obědvat pouze v případě, že je na jídelně zajištěn dohled určený ředitelem školy. 
•    Obědy jsou vydávány po předchozím přihlášení na základě seznamů vyhotovených vedoucí školní jídelny. Veškeré změny /přihlášky, odhlášky/se provádí do sešitu ,vždy jeden den předem. 
•    Žáci jsou povinni chovat se na jídelně slušně a ohleduplně, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a byl zajištěn plynulý výdej obědů.
•    Nádobí, které se rozbije neopatrným zacházením, každý strávník zaplatí. Cena nádobí bude uvedena na nástěnce a bude aktualizovaná dle skutečné ceny podle nákupu
•    Ceny obědů mohou být během roku dle potřeby upraveny.