Obsah

Jednací řád

 

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

Čl.I
Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona Č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 

ČI. II
Školská rada se schází ke svým schůzím nejméně dvakrát ročně. Termíny schůzí volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.
 

ČI. III
Program jednání školské rady navrhuje její předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků, členů školské rady, ředitele školy, zřizovatele školy, Sdružení rodičů a přátel dětí školy.

Čl.IV
Jednání školské rady svolává její předseda. Mimořádné jednání školské rady musí svolat předseda na základě podnětu minimálně jedné třetiny členů školské rady. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Členové školské rady musí koncepční materiály obdržet minimálně sedm dnů před termínem jednání.

ČI.V
Školská rada školy jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

ČL.VI
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel hodnocení vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou jejich přítomných členů. V tomto případě je podmínkou platného hlasování přítomnost minimálně tří členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení školské rady podepisuje její předseda a další pověřený člen školské rady.

ČI. VII
Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou. O jednání školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou.
 

ČI. VIII
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.
 

Čl.IX
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 18. června 2007.