Obsah

Zápis do 1.třídy

14.4.2023

 

 

 

 

 

 

Přihláška na SŠ a SOU ve školním roce 2022/2023

V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky.

  • Žáci obdrží přihlášky ve škole do termínu jarních prázdnin. Přihláška je zpoplatněna (1 ks 20 Kč)
  • Poté je necháte potvrdit u lékaře (je-li vyžadováno) a donesete je nebo pošlete na příslušné

školy. Pokud budete odevzdávat přihlášky osobně, chtějte potvrzení. Jestli je budete posílat, tak

doporučeně. Jde o důkaz, že jste je poslali.

  • Přihlášky musí být odeslány (předány) do 1. 3. 2023
  • Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé přihlášce údaje o škole, kam podává druhou

přihlášku, školy musí být na obou přihláškách uvedeny ve stejném pořadí.

  • Součástí přihlášky mohou být kopie diplomů ze soutěží a olympiád (na okresní a krajské úrovni) a kopie certifikátů či dokladů o získaných dílčích kvalifikacích nebo o dosaženém dalším vzdělání př.v JŠ, ZUŠ - informace o možném bodovém bonusu najdete na stránkách konkrétní SŠ
  • Rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mohou žádat školské poradenské zařízení
  • (PPP, SPC) o doporučení k úpravě podmínek v přijímacím řízení (přikládá se k přihlášce jako
  • příloha).

DOPORUČUJEME SLEDOVAT WEBOVÉ STRÁNKY PŘÍSLUŠNÝCH ŠKOL. Do 31.1.2023 jsou ředitelé povinni zveřejnit konkrétní kritéria pro přijímání uchazečů.

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky v roce 2023

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se jednotná přijímací zkouška v roce 2023 bude konat od 13. do 18. dubna.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia se v řádném termínu uskuteční 13. a 14. dubna 2023. Jednotnou přijímací zkoušku do oborů víceletých gymnázií budou uchazeči konat 17. a 18. dubna 2023. Náhradní termín pro všechny obory vzdělání byla stanoven na dny 10. a 11. května 2023.

OBOR VZDĚLÁNÍ 

1. ŘÁDNÝ TERMÍN 

2. ŘÁDNÝ TERMÍN 

1. NÁHRADNÍ TERMÍN 

2. NÁHRADNÍ TERMÍN 

Čtyřleté obory a obory nástavbového studia

13. dubna 2023

14. dubna 2023

10. května 2023 

11. května 2023 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií

17. dubna 2023

18. dubna 2023