Obsah

Výchovný poradce

Mgr. Jana Šubertová - pro 1. stupeň

Mgr. Jan Pelán - pro 2. stupeň


Oblast výchovy a vzdělávání

 

 • Zajištění vyšetření na pracovišti PPP a SPC (dle doporučení třídních učitelů, případně na žádost rodičů nebo zákonných zástupců)
 • Evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP)
 • Dohled a podpora při zpracování IVP pro konkrétní žáky
 • Evidence žáků mimořádně nadaných
 • Depistáž
 • Zajištění včasného kontrolního vyšetření žáků se SVP
 • Kontrola úprav dotovaných hodin pro žáky se SVP
 • Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů žáků
 • Spolupráce s lékaři, policií, úřadem práce
 • Poradenská činnost pro žáky  - návaznost na schránku důvěry – děti s poruchami chování, ze sociálně znevýhodněného prostředí, se znaky sociální nepřizpůsobivosti, s vnitřními konflikty, děti v náročných životních situacích, děti ohrožené školní neúspěšností
 • Spolupráce s metodikem prevence  (Bc..Stanislav Juhas)

 

Oblast přípravy k dalšímu vzdělávání

 • Vedení evidence vycházejících žáků
 • Seznámení žáků s možnostmi dalšího studia
 • Termíny talentových zkoušek na střední  školy, učiliště a konzervatoře
 • Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a odborná učiliště
 • Nutnost potvrzení zdravotní způsobilosti žáka pro zvolený obor (před odesláním přihlášky)
 • Průběžné informace o možnostech studia na středních školách, odborných učilištích a gymnáziích
 • Podpora a pomoc při výběru konkrétního studijního oboru
 • Kontrola přípravy žáků na přijímací zkoušky
 • Metodická pomoc učitelům při sledování dispozic u žáků
 • V rámci předmětů OV, VkZ – program volba povolání
 • Zajištění administrativní části – atlasy školství, letáky, brožury, nástěnky k volbě povolání
 • V rámci nabídek SŠ, SOU pořádání besed se zástupci jednotlivých typů škol
 • Účast na dnech otevřených dveří konkrétních škol
 • Účast na burze povolání
 • Exkurze na různá pracoviště v Budišově a blízkém okolí

 

 

Oblast spolupráce s rodiči

 • Podpora rodičů žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných
 • Spolupráce při vyšetření žáků v SPC nebo PPP
 • Účast na výchovné komisi
 • Poradenská činnost pro rodiče vycházejících žáků  - o možnostech dalšího studia, volba povolání (třídní schůzky, individuální konzultační hodiny)

 

Oblast spolupráce s vedením školy, s ostatními učiteli

 • Na pedagogických poradách řešení konkrétních problémů, metodická pomoc – vždy uvedeno v zápise z porady
 • Podpora a pomoc při tvorbě IVP
 • Podílení-se na školní atmosféře, zdravém klimatu školy a na funkčních mezilidských vztazích mezi - žáky, žák – učitel, rodič – učitel, rodič – rodič, učitel – učitel

 

 

V Budišově:  27.8.2022

 

 

 

Schválil: Mgr. Milan Procházka, ředitel

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.

 

I. Standardní činnosti výchovného poradce

I.I. Poradenské činnosti:

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,

g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.

4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

6. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

I.II. Metodické a informační činnosti

1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

a) v otázkách kariérového rozhodování žáků,

b) s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,

c) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

d) s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,

e) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

4. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 

Co řeší výchovný poradce?

 • informuje žáky a jejich zákonné zástupce o možnostech volby povolání a dalšího studia, o typu škol a požadavcích na přijetí na tyto školy, poskytuje individuální konzultace
 • spolupracuje s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání Úřadu práce v Třebíči
 • zprostředkovává a organizačně zajišťuje diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků
 • spolupracuje s pedagogicko – psychologickou poradnou a  SPC
 • podílí se na přípravě podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomáhá při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů (IVP) zpracovávaných učiteli
 • řeší výchovné problémy a problémy týkající se neprospěchu žáků

 

 

 

 

 

 

Přihláška na SŠ ke stažení

Ukázka vyplňování přihlášky